Letters

Letter #1

Letter #1

ב’ה א’ יד’ אלול תרפ’ג סאמבור.

שלום רב לכבוד המשכיל המפואר, בוחן ובודק גנזי נסתרות

ומוציא תעלומות לאור

מר חיים בלאך נ’י


בא’ע


בסים לב קראתי  את מכתבו, אשר בו הודיעני כי קיבץ בעמיר גרונו מהמון

ספרי שאלות ותשובות, ידיעות רבות הנוגעות לחיי אחינו במדינות שנות, קורות
ומארעות. תאורים וציורים בנוגע להסברים  ששררו בזמנים שונים במשפחה ובחברה
בקהל ובעדה, את הכל כלל יחד, ויאספם בקובץ אשר קראו בשם “אוצר חיים”.

והנה משבח אני את מעשהו זה אשר יפיע תועלת מרובה להתפתחות ידיעת
בתולדה אשר לנו, ויגלה נצורות וחדשות רבות לא שערו אורן חוקרים דברי היומים,
כי באמת דספרי השו”ת, המלאים ענינים ממשיים שעמדו על הפרק בכל עת ובכל זמן
צפון חמר רב, להפיץ אור על כמה וכמה שאלות חמורות במקצוע … אשר עד
עתה ערפל … ואם אמנם כי לא נופל … העבודה הגדולה והמרובה, אשר מלאכה
כזאת דורשת, הנני מקוה כי כמה אשר לקח הטורח הזה על שכמו, יעשה מעשהו בזריזות
ולא יארכו הימים, ואוצרו הטוב יפתח לכל דורש חכמה ושוחר תושו’, וה’ לברכה בקרב
בקרב עמנו.

בתקותי זאת הנני אומר לכמ’ה “ישר כחך” על העבר ותפלה על העתיד,

כי יזכה ה’ להוציא מחשבתו הטובה לפעולת אדם, ועד מהרה יבצע את אשר אמר
ויעשה את אשר זמם

ובזה הנני חותם בברכת שלום ובהגיון כל כבוד

אהרן לעווין

 

 

Letter #2

Letter #2

ב’ה רישא ט’ז חשון תרצ’ב

שלום רב לכבוד אהובי ידי’נ וחביבי הרב הגאון
המפורסם עה’י פה’ח, רבים ילכו לאורו כש’ת מו’ה מאיר
שאפירא שיחי’ אבד’ק לובלין.

אחד’ש הדר’ג באה’ר ואה’ע

הגיעני מכתבו הנכבד הנשלח לרישא. והנה צר לי מאד
כי למרות חפצי העז לעשות רצון כ’ג כדרכי מאד, לא יכלתי הפעם
למלאות רצויו. כי העניו הזה כאשר מצד אחד הוא משמח כן מצד
השני הוא מכאיב קצת, כי חבריו לדמעה וידידיו הרב י’ יוסף שיחי
ברצותו להשיג חפצו עזב אותיו והתקשר עד הציונים ובחתימתו
זכה להם כי עוזב הוא את מחנה “האגודה” ופונה להם עורף
והמה, כלומר הציונים, תקעו והריעו ע’ז בעתונם הלבובי*, ועתה מבין
כ’ג כי בתור אחד ממנהיגי האגודה מוכרח אנכי לסלק ידי מכל הענין
ולהניח הדבר כמו שהוא.

יש עוד צדדים … בזה הענין ואי’ה כשנזדמן יחד
נדבר מזה, כי קשה להעלות על גליון את כל הפרטים.

הנני אומר שלום להדר’ג מתוך הוקרה רבה וחותם
בברכת אוהב מכבדו הדו’ש בלונ’ח והמוקרו

אהרן לעווין

מעיר לבוב – המפנח*

 

 

Letter #3

Letter #3

ב”ה רישה כ”ח אלול תרצ”ב

שלום רב לכבוד אהובי וחביבי הרב הגאון המפורסם עה’י פה’ח איש האשכלות
נודע לשם ולתהלה כש’ת מו’ה מאיר שאפירא נ’י אב’ד ור’מ דק’ לובלין.

אחד’ש באה’ר ובהגיון כל כבוד.


השגתי מכתבו הנכבד, והנה אין לי שום היכרות עם הפירמה שהזכיר מעכת’ה. אמנם עכ’ז

נכון הנני, בחפצי לעשות לטובת האיש הנכבד הזה, לכתוב להעומד בראשה, אולי יהי’ זאת לתועלת,
כי הוא בודאי מכיר אותי, אכן מוכרח אנכי לדעת מי הוא וגם תוכן הענין בפרטות למען אדע מה לדרוש
ממנו.

ועתה אספר לכת’ה בחשאי דבר שמענין אותו. תמול בא אלי איש משולח מנשיא הכולל הרב ר’ דוד
שרייבער נ’י מבאריסלאב והביא לי מכתב ממנו, אשר בו מבקש אותי לחתום הכרוז שבדעתו להוציא נגד
הקופסאות של יח”ל, אשר לפי דבריו גרמו בשנה הזאת נזק להכולל ע’ס ששים אלפים זהובים.
והשתוממתי על הדרישה הזאת שדרש ממני, ואיך עלה על דעתו לבקש ממני דבר כזה. והנה כמובן
השבתי אחור דרישתו זאת, אבל השתמשתי בהזדמנות זו לכתוב לו את אשר עם לבבי זה כמה, כי הוא
הוא המהרס יסודי הכולל  בזה שהעמיד עצה בראש תנוע שכל עיקרה נוצרה ללחום עם מחנות
גדולות של צדיקים וגדולים ורבבות יראי השם זקנים עם נערים אשר תחת דגל אגודת ישראל יחסיון,
ובזה עשה את הכולל למוסד פוליטי ולא יפלא אם זה גרם התמרמרות מרובה וביחוד בחוגי הצעירים
נגד הכולל, והוא הוא שהסב לו נזק רב. ולא כימים הראשונים שנוצרה התנועה של מחזיקי הדת
ללחום עם הקיצונים והפוקרים עול התורה ועמד גם נשיא הכולל בראשה, הימים האלה שהתנועה
הזאת נלחמת עם מחנות יראים וחרדים על דבר ד’ ונעשתה לשם משא ומתן מאיזהו המחללים
שם שמיים ועושים את כל היהדות החרדית לשמצה. ועתה אם יצא עוד לקראת המוסד הקדוש של
יח”ל, אשר הוא תפארת הסתדרותנו ונזר כל הישיבות, יתבלט עוד ביותר הצד הפוליתי שהתלבש בו
הכולל ומביא לו זה עוד נזק יותר מרובה.

הנני מודיע הדבר למעכת’ה בדעתי כי השמועה הזאת תענין אותו וטוב שכת’ה ידע את הנעשה למען
יהיה’ מוכן לעת מצוא.

ועתה נקבל נא מעכת’ה את ברכתי הנאמנה לראשית השנה הבע’ל, ה’ יכתוב ויחתום את כת’ה וביתו וזאת

כל תלמידיו האהובים והחשובים שיחי’ לחיים טובים ולשלום ויחדש עליו שנה טובה ומתוקה, ונזכה כלנו לראות

עד מהרה בביאת המורה לצדקה ובבנין בית תפארתנו, כחפץ אוהבו הנאמן הדו’ש בלונ’ח מכבדו ומוקירו הרב
ערכו

אהרון לעווין אבדפק

כד הוית פרוונקא דאגרתא דא וכתיבית יתה
בשמא דאבא מארי גאון … שליט’א – נקטינה לי
רשותא משדר לשבקור גאוניה ית ברכותאי …
חדתא. דשליט בגבורתיה על עלמא יקבל צלותיה
ובספר חייא יכתיב עד צדיקיא, איקריה
יתרורם. על יתבו טוריא ויחדון וידיצון כל …
אולפן מיניה. וביניהון אף אנא חד מברתאהי בלבא תמימא

יצחק לעווין

 

Letter #4

Letter #4

ב’ה ווארשא ד’ אייר תרצ’א
שלום רב לכבוד אהובי הרב הגאון המפורסם
עה’י פה’ח אליו רבים ידרושו כש’ת מו’ה מאיר
שאפירא שיחי’ אב’ד ורמ’ לובלין

אחד’ש הדר’ג באה’ר

אבשר בזה את מעכת’ה כי תמול חתם המיניסטר
הדעקרעט של התמנות לב ואב’ד נבעיר ואם דישראל
לובלין המעטורה. ובודאי יגיע למעכת’ה אי’ה בימים היותר
קרובים.

ועתה אברכהו בזה שנות בברכת מז’ט, וארוך ימים
על ממלכתו ויראה בהרמת קרן הרוכה ולוסדו’ לבן יתברך
ישראל אכיר’.
באשר שמחתי על הדבר הזה בלקחו היום דברים
בענין הלז במנסטריון אמהר להודיע זאת לכ’ג ובזה הנני
אוהבו הנאמן בבריתו הדוש’ בלונ’ח ומתוך הוקרה
רבה

 

 

Letter #5

Letter #5

ב’ה רישא י’ד כסלו תרצ’ב

שלום רב לכבוד אהובי וחביבי הרב הגאון
המפורסם עה’י פה’ח, נודה לשם ולתהלה כש’ת מו’ה
מאיר שאפירא נ’י אב’ד ור’מ לובלין.

אחד’ש הדר’ג באה’ר ואה’ע.

מכתבו הנכבד נמסר לי ביום ד’ העבר בווארשא ע’י
הר’ אברהם טווערסקי נ’י ובאותו היום הלכתי ללשכת האגודה
וערכתי סופי במכתב להקונזול האמעריקאני בדבר הוויזא עבור
שלוחי הישיבה לאמעריקא וצויתי להעתיקו ע’י מכונת הכיבה, ולהבי
לי ממחרת לחתמיו, ולא הובא לי.  וע’כ ערכתי המכתב היום וחתמתיו
ושלחתיו לווארשא למען יחתמו עליו גם חברינו הר’א מענדעלזאהן
שיחי’ והר’ל מינצבג שיחי’ לאושי מילתא. המכתב שלחתי ע’ש
ידידנו היקר ה’ר יצחק מאיר שיחי’ ומשם יש לקחתו ולמסור להקונזול
אחרי שיחתמו עליו חברירינו שיחי’.

בהמכתב כתבתי שאנחנו עריבים שהשלוחים ישיבו
בזמנם הביתה. ורצוף פה הנני שולח ג’כ לכ’ג העתקה מהמכתב
בל’ס קרא את נאומי בהסיים בעת הקיאה הראשונה
של תקציב המדינה אשר כן הזכרתי לשבח את הישיבה
בלובלין אשר נתפרסה כבר בעולם. ובשבוע העבר הי’ לי
ראיון אצל סגן המניסטר לדתות הכומר זאנגאלאוויטש והצעתי
לפניו את בקשתנו לקחת מהסכום הנועד בעד צרכי הדת
היהודית ולהקציב בעד הישיבה בלובלין. והבטיח לי להתענין
בזה.

הנני אומר שלום לכר’ה אהובי וחביבי שיחי’ מתוך
הגיון כל כבוד ויקר …. בברכה נאמנה אהבו הדוש’
בלונח’ והמכבדו כרב ערכו

אהרן לעווין אבדפ’ק

 

 

Letter #6

Letter #6

ב’ה כ’ו שבט תרצ’א

שלום רב לכבוד אהובי ידי’נ ורב חביבי הרב הגאון המפורסם לשם ולתהלה מאור עיני רבים עה’י פה’ח כש’ת מו’ה מאיר שאפירא שיחי’
אבד’ק לובלין

אחד’ש הדר’ג באה’ר ואה’ע

כאשר כבר הודעתי לכ’ג היינו בימים האחרונים אצל המניסטר לדתות
ואחרי אשר תארתי לפניו באריכות מעלת ישיבת לובלין ותפארתה דרשתי להאצים
לה תמיכה הגונה מקופת הממשלה. והנה המיניסטר שמע הרצאתי בהתענינות ואמר ששמע גם
את נאומי בהסיים שבו דברתי גם אודות זה והוסיף שנעריך אליו תזכור בכתב בענין
הלז. וכן עשיתי וחברתי תזכור אודות הענין הלז וחתמיו עליו אני וחבירי שיחיו’ והתזכור כבר נמסר להמיניסטר.

בהראיון הזה נגעתי גם בשאלת הרבנות בלובלין ותארתי בדברים נמרצים את
ההתענינות הירופה אשר לנו בזה. והמיניסטר רשם לו על גליון תוצות הדברים שדברתיאלין. ואח’כ
שמעתי וחבירי שיחי’ כי דברנו עשו רושם ומצב הענין בטוב, כאשר כן קבלו
מהאדון .. כמובן בחשאי ובהסתר דבר.

בנוגע להבנק אחרי רואי כי הצור אמשליפקי יתרשל קצת, דברתי בעצמי עם
סגן הדירעקטאר קאנדערסקי, ומתוך השיחה נוכחתי עי הוא בקי בטוב הענין, אבל
הוא אמר לי כי כעת אין שום תקוה להשיג הלואה מצד הבנק מחוסר מעות מזומנים. ההוא
אמר לי כילפני בואי הי’ גםבא כחן ראש … הסופר הגבוה שהעמיד היעזויטים
בלובלין וגם היה בהאי פחדא …. שהובטח להם מצדהבנק להיות להם לעזר בנתינת
הלואה. ואיןבכח הבנק כעת לעשות למענם מאומה.

תמול לקחתי דברים אודות זה עם הצור אמשליצקי ואמר לי כי עד היום לא הי’ לו
באפשר להתענין בזה. וגם בשבוע זה לרגל הישיבות התמידיות בהסיים והנותוע לו זאת
וגם אנוכי ראיתי שכן הוא, אבל בימים הקרוביםנשתדל להשיג ראיון אצל המיניסטר לכספיםוגם אצל הדירעקטאר של הבאנק. אולי עכ’ז יעלה בידויו להשיג איזהו תועלת.

כאשר יראה מעכת’ה לא הסחתי בעתי מכל הענינים אשר הזכיר כ’ג, ואנו משמרם
בכל עת בליבו ו’ה יצליח דרכיו.

יחי’ בטוב ובנימים כחפץ אוהבו הנאמן בבריתו הדו’ש בלונ’ח ובהגיון
כל כבוד ויקר

אהרן לעווין אבד’ק רישא.

 

 

Letter #7

Letter #7

אהרן לווין
אבד”ק
רישא והגליל

ב”ה רישא ד’ ניסן תרצ”א

שלום רב לכבוד אהובי ידי”נ ורב חביבי הרב הגאון המפורסם עהי’
פה”ח רבים ילכו לאורו יודע לשם לתהלה כש”ת א”ה מאיר שפירא שיחי’
אבד”ק לובלין.

אחד”ש בהגאון כל כבוד ויקר

לשמחה רבה היתה לי הבשורה ובחירת כ”ג לאב”ד בעיר המסורה לובלין
ואם אמנם כי חכינו לה בכל יום וידעק כי בוא תבוא, הנה בבאה הסבה לנו עונג רב ופה אבוא
בזה לפרק את מעכת”ה בברכת מז”ט חיה ולבבית. ה’ יאריך ימין על ממלכתו, ושנים רבות עד
זקנה ושיבה יעמוד לנס ואלא רבים ידרשו, וכסאו יגדל לשם ולתהלה ולתפארת, ובו יתברך ישראל
רבים ישאבו מבאר תורותו, וקרני אורו יתנוצצו למרחק, להפיץ תורה בישראל מתוק מנוחה שלווה שהוא
רוצה פה השקט ובטח עד עולם.

צר לי כי מפאת נסיעת הצור אמשליצקי לברלין נדחתה ההשתדלות אודות ישיבת חכמי
לובלין עוד על איזהו זמן, כי בלעדו לא ארצה לעשות צעדים בזה אחרי שכבר התענין בפרטים
אלו, אבל הדבר כאם אח”ז ובכל לב הנני למשלאות כ”ו בזה בכל עת.

יחי’ בטוב ובנעימים שלום רב למר שלום חיים וברכה עד העולם כנפש אוהבו
… הדו”ש מתוק אהבה רבה והוקרה פנימית

אהרן לוין
אבדפק